Политика по качеството

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД

 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД

ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД като организация, която извършва проектиране и изработване на метални изделия, чрез набор от механични операции включващи лазерно рязане, щанцоване и комбинирана обработка на листов материал, с последващи технологични стъпки по огъване, заваряване, обмазване и лепене и завършваща операция по нанасяне на прахово-полимерно боядисване, си поставя като стратегически цели:

 • Постоянно да повишава качеството на произвежданите продукти и оптимизира разходите, чрез въвеждане на нови, съвременни технологии, като гаранция за сигурен успех и увереност в установяване и утвърждаване доверието на клиентите;
 • Постоянно да подобрява своята работа в посока опазване на околната среда и осигуряване на ЗБР при прилагане на съответните задължения за спазване;
 • Да поддържа и развива Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на приложимите стандарти;
 • Да гарантира трудова заетост и отговорно да управлява капиталите на дружеството.

Политиката е насочена към развитие на всички дейности, процеси и продукти на организацията по начин, водещ до постигане на изискванията за качеството на продуктите, опазването на околната среда и запазване на здравето на работещите и външните изпълнители, при спазване на следните ангажименти на ръководството:

 • Цялостно да удовлетворяваме изискванията на клиентите и постигаме съответствие с приложимите стандарти, регламентиращи качествените характеристики на произвежданите продукти;
 • Да разширяваме пазарния дял на организацията и утвърждаваме нейния имидж, като организация, ангажирана към опазването на околната среда и осигуряване на здравето и безопасността при работа;
 • Непрекъснато да подобряваме всички аспекти на дейността си, като поддържаме взаимоизгодни отношения с партньори и външни изпълнители;
 • Осигуряваме необходимото обучение и увеличаваме персоналната отговорност към качеството, опазването на околната среда и осигуряване на здравето и безопасността при работа;
 • Да идентифицираме и периодично оценяваме рисковете, свързани с основните процеси, околната среда и ЗБР;
 • Да подобряваме условията на труд чрез намаляване до минимум на рисковете за персонала, външните изпълнители и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността, свързани с дейности, процеси, продукти и услуги на организацията;
 • Да намаляваме до минимум и по възможност предотвратяваме замърсяването на околната среда и риска от инциденти на работното място чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;
 • Да подобряваме опазването на околната среда чрез контролиране замърсяването на атмосферния въздух и управление на отпадъците;
 • Да се стремим към предотвратяване на въздействия върху околната среда и евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране;
 • Да поддържаме пълно съответствие със задълженията за спазване, свързани с околната среда и здравето и безопасността при работа, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията;
 • Да се стремим към икономично потребление на природните и други ресурси;
 • Да се стремим към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане;
 • Да наблюдаваме и измерваме ключовите характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху околната среда и свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа;
 • Активно да сътрудничим с упълномощените организации за контрол на околната среда, контрол на здравето и безопасността при работа и всички заинтересовани страни при управление на дейности, отнасящи се до качеството на продуктите, опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • Да гарантира процесите на консултиране и участие на работниците.

Изискванията на Интегрираната система за управление, свързани с обслужването на клиентите, опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа, мотивацията и обучението на работещите в организацията, както и работата на партньорите и доставчиците гарантират интересите на всички заинтересовани страни.

Ръководството на „ЛЕСТО ПРОДУКТ” ЕООД призовава сътрудниците на организацията да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа и да се съобразяват с тях при определяне на конкретните цели.

Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки, както и спазване на произтичащите от внедрената Интегрирана система за управление изисквания, са задължение на всички сътрудници.

Всички външни изпълнители на организацията се призовават да се съобразяват с декларираните в политиката ангажименти на ръководството.

Дата: 20.05.2020 год.